Ảnh thiết kế Sản phẩm Model Điện thoại Số lượng Xóa
{{x.BoSuuTapInfo.Ten}} {{x.BoSuuTapInfo==null?"Ốp tự thiết kế":x.BoSuuTapInfo.Ten}} {{x.OpDienThoaiTempInfo.Name}}
Không có dữ liệu
Tổng Số lượng {{gioHangObj.data|totalSoLuong}}
Giá (giảm theo SL) {{gioHangObj.data|getPriceBySoluong| toVnd}}
Tổng tiền hàng {{gioHangObj.data|totalMoney}}
Phí chuyển hàng {{gioHangObj.data|CalShipfee | toVnd}}
Tổng thanh toán {{gioHangObj.data|totalPayMoney}}
PT thanh toán TT khi nhận hàng hoặc CK
Thời gian sản xuất Trong 24h
Bảo hành 6 tháng
******************** {{gioHangObj.data|totalSoLuong}} {{gioHangObj.data|getPriceBySoluong| toVnd}} {{gioHangObj.data|totalMoney}} {{gioHangObj.data|CalShipfee | toVnd}} {{gioHangObj.data|totalPayMoney}} TT khi nhận hàng hoặc CK Trong 24h 6 tháng